All
แคมเปญ
คำถามที่พบบ่อย
วิเคราะห์ประจำสัปดาห์
ประกาศ
แนวโน้มตลาด / อินไซต์
ประกาศ แนวทางการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

📣 ประกาศ แนวทางการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้จัดทำ ประกาศฉบับนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และตอบสนองต่อความผิดปกติของสภาพตลาดหรือความผิดปกติของคำสั่งที่เกิดขึ้น อัน อาจสร้างความไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุน รายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ของบริษัทฯ (ศนูย์ซื้อขาย) รวมทั้งมาตรการการดำเนินการกับผู้ลงทุนที่ส่ง คำสั่งซื้อขายอย่างไม่เป็นธรรม มีใจความดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีระบบงานในการเฝ้าระวัง และป้องกันความผิดปกติของสภาพตลาด หากระบบตรวจพบความผิดปกติจะมีการพิจารณาว่าเหตุการณ์นั้นมีสาเหตุจากการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม (Improper Trading) ของบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือกลุ่มบัญชีใดหรือไม่

2. เมื่อบริษัทฯ พิจารณาแล้วพบว่าอาจเกิดจากผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อขายอย่างไม่เป็นธรรม บริษัทฯ จะติดต่อบัญชีนั้น เพื่อขอคำชี้แจงถึงสาเหตุของการกระทำ โดยผู้ลงทุนต้องชี้แจงเหตผุลในการส่งคำสั่งซื้อขายดังกล่าวภายใน 24 ชั่ว โมง หากบริษัทฯ ไม่ได้รับคำชี้แจงภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ใช้งานตั้งใจหลีกเลี่ยงการชี้แจงถึงสาเหตุของการกระทำดังกล่าวต่อบริษัทฯ และมีเจตนาในการส่งคำสั่งซื้อ ขายที่ไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาระงับการซื้อขายของผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อขายอย่างไม่เ ป็นธรรมรายนัันทันทีหากพบว่า การส่ง คำสั่งซื้อขายอย่างไม่เป็นธรรมอาจส่ง ผลกระทบให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อนักลงทุนรายอื่น หรือระบบของศูนย์ซื้อขาย

3. บทลงโทษ แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากเจตนาของผู้ส่ง คำสั่งซื้อขาย และระดับความเสียหายที่เ กิดขึ้น

3.1. ตักเตือนและขอความร่วมมือในการไม่ส่งคำสั่งที่ขัดต่อระบบการเฝ้าระวังสภาพตลาดของบริษัทฯ

3.2. ระงับการซื้อขายชั่วคราว ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

3.3. ยุติความสัมพันธ์ โดยปิดบัญชีและไม่สามารถสมัครสมาชิกใหม่ ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

4. ทั้งนี้หากบริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากพฤติกรรมดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทางกฎหมายในการเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของบัญชีนั้น

การพิจารณาการลงโทษผู้ลงทุนที่ส่งคำ สั่งซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม และขัดต่อการเฝ้าระวังสภาพตลาดจะขึ้นอยู่กับดุลพินิ จของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงสาเหตุของการลงโทษ และโทษที่ผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อขายอย่างไม่เป็นธรรม ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่มาตรการดังกล่าวถูกปรับใช้ต่อผู้ลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้ความร่วมมือ ทั้งนี้แนวทางการกำกับดูแลดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายการส่งคำ สั่งซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม

● ปริมาณการสร้าง/ยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่มากผิดปกติในเวลาใกล้เคียงกัน (Trading Activities Spike Detection) เช่น การสร้างคำสั่งซื้อจำนวนมาก และยกเลิกคำสั่งซื้อทันที

● การซื้อขายกับบุคคลเดียวกันหรือ กลุ่มคนเดียวกันซ้ำ ๆ หลายครั้ง เช่น มีการซื้อขายระหว่าง 2 บัญชีหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งเจ้าของบัญชีเป็นบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน (Wash Trade) โดยถือเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการกระทำดังกล่าว รวมถึงมีวัตถุประสงค์เพื่ออำพรางให้นักลงทุนอื่น ๆ เกิดความเข้าใจผิดในส่วนของราคา หรือปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ๆ เช่น เสนอซื้อในราคาสูงกว่า/ต่ำกว่า หรือเท่ากับราคาที่ตนเองได้เสนอขาย โดยจับคู่กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือตนเองอย่างมีนัยสำคัญ

● การสร้างคำสั่งซื้อขายที่ราคาสูง/ต่ำกว่าปกติอย่างต่อเนื่อง เช่น มีคำสั่งขายที่มีราคาต่ำกว่าราคาซื้อขายล่าสุด โดยมีการสร้างคำสั่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเข้าข่ายการชี้นำ หรือผลักดันราคา โดยมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมราคาสินทรัพย์ดิจิทัล และทำให้นักลงทุนอื่นๆ เกิดความเข้าใจผิดในส่วนของราคาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง

● การกวาดซื้อขายออเดอร์เสนอซื้อ ขายในตลาด เช่น มีการกวาดออเดอร์เสนอขายทำให้ราคาในตลาดสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

● การสร้างคำสั่งซื้อขายในราคาเดียวกันหลายคำสั่ง ในขณะที่สามารถสั่งซื้อได้ในการสร้างคำสั่งครั้งเดียวเพื่อควบคุมราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเข้าข่ายการพยุงราคา โดยราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลจะไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงต่ำลง หรือสูงขึ้น หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามีความต้องการซื้อ/ขายในสินทรัพย์นั้น ๆ

● พฤติกรรมการใช้ข้อมูลภายในองค์กรหรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล เพื่อหาผลประโยชนจากข้อมูลดังกล่าว (Insider Trading)

โดยพฤติกรรมที่เข้าข่ายการส่งคำสั่งซื้อขายข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างพฤติกรรมที่พิจารณาเบื้องต้นได้ว่าไม่เป็นธรรมหรืออาจส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนรายอื่นในศูนย์ซื้อขาย หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบการส่งคำสั่งซื้อขายในรูปแบบอื่นที่อาจมีเจตนาให้เกิดความผิดปกติของสภาพตลาดหรือความผิดปกติของคำสั่ง ยังอาจพิจารณาได้ว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ได้

Satang
Content Writer
Related posts