All
แคมเปญ
คำถามที่พบบ่อย
วิเคราะห์ประจำสัปดาห์
ประกาศ
แนวโน้มตลาด / อินไซต์
เอกสารเปิดเผยข้อมูลและความเสี่ยงเกี่ยวกับการรักษาทรัพย์สิน

Img

บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”)  ขอแจ้งให้กับลูกค้าทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ทั้งนี้การฝากเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ กับผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ใช้บริการอาจไม่ได้รับคืนทรัพย์สินจากผู้ประกอบธุรกิจครบทั้งจำนวนในทันที

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ทาง บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่งบการเงินและผลประกอบการของ บริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ให้ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ผ่านทาง Website ผ่านลิงก์ ด้านล่างนี้

“งบการเงินประจำปี”****

นอกจากนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ผู้ใช้บริการฝากไว้กับทางบริษัทฯ อย่างปลอดภัยและมีความเพียงพอต่อความประสงค์ในการทำธุรกรรม ทางบริษัทฯ ได้มีจัดสรร กระเป๋าสำหรับจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่

  • รูปแบบ Hot Wallet คือ กระเป๋าสำหรับจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการเชื่อมต่อกับ เครือข่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรม ได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

  • รูปแบบ Cold Wallet คือ กระเป๋าสำหรับจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย โดยจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายต่อเมื่อมีการทำธุรกรรมเท่านั้นและมีผู้อนุมัติตั้งแต่สองท่านขึ้นไป

โดยทางบริษัทฯ มีการจัดให้มีการบริหารจัดการกับสำหรับจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้ง 2 รูปแบบ ให้เหมาะสมและเพียงพอ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการให้ Hot Wallet ที่บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลอยู่นั้น มีสินทรัพย์แค่เพียงพอต่อการทำธุรกรรมเท่านั้น โดยมีมูลค่าต่ำกว่า 10% ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน กลต. กำหนด และสินทรัพย์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บไว้ที่ Cold Wallet ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าทั้งหมดที่เก็บรักษาไว้  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานจัดการความเสี่ยงและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินดิจิทัล

และเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ทางบริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทั่วกันว่า ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Third Party Custodian)  ตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้

Img

Satang
Content Writer
Related posts