All
แคมเปญ
คำถามที่พบบ่อย
วิเคราะห์ประจำสัปดาห์
ประกาศ
แนวโน้มตลาด / อินไซต์
ประกาศสำคัญ: เรื่องการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistleblowing & Complaint Channels)

Img

📣 ประกาศสำคัญ: เรื่องการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistleblowing & Complaint Channels)

บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistleblowing & Complaint Channel) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของบริษัท รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมในการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลร้องเรียนไว้เป็นความลับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน

โดยท่านสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ตามขอบเขตและรายละเอียด ดังนี้:

  • (Whistleblowing Channels) เมื่อพบเห็นว่าพนักงานปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือ ส่อแววการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาได้ตามช่องทางดังนี้:

           1. E-mail:  [email protected]

           2. ส่งจดหมายแจ้งทางไปรษณีย์: 

โดยจ่าหน้าซองถึง ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ยูนิตที่ 701-703 ชั้นที่ 7 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  • (Complaint Channels) เมื่อต้องการแจ้งข้อร้องเรียนกับทางบริษัทฯ แจ้งปัญหาการให้บริการ หรือต้องการแนะนำ นำส่งข้อเสนอแนะให้กับทางบริษัทฯ เพื่อใช้ในการพัฒนา ระบบ และผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น สามารถแจ้งเข้ามาได้ตามช่องทางดังนี้:

           1. โทรศัพท์: 02-0266107 (สำหรับแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ ระบบและผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการนำส่งข้อเสนอแนะ ให้กับทางบริษัทฯ)

           2. E-mail: [email protected] ( สำหรับแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ พนักงานบริการไม่ประทับใจ พูดจาไม่สุภาพ รวมไปถึง ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ระบบ หรือต้องการนำส่งข้อเสนอแนะ ให้กับทางบริษัทฯ)

           3. ส่งจดหมายแจ้งทางไปรษณีย์: 

โดยจ่าหน้าซองถึง ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ยูนิตที่ 701-703 ชั้นที่ 7 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (สำหรับแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ ระบบและผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการนำส่งข้อเสนอแนะ ให้กับทางบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ทุกช่องทางดังกล่าว หากมีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนเข้ามา ทางบริษัทฯจะทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ดีตลอดมา

คำเตือน *การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ก่อนการลงทุน

Satang
Content Writer
Related posts
ประกาศ
blogPhoto
เทรด 4 เหรียญใหม่บน Satang Pro : AVAX , DYDX, UNI และ BETA รับเงินคืนทันที 0.075%
Satang
Oct 26, 2021